ชี้แจงเรื่องใบอนุญาตขับแข่ง

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด เรื่อง ใบอนุญาตขับแข่ง สำหรับการแข่งขันกีฬาเรือเครื่องหางยาว ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 รายการ “THAILAND LONG TAIL – BOAT CHAMPIONSHIP 2022” ดังนี้

– นักกีฬาที่มีใบอนุญาตขับแข่ง ซึ่งออกให้โดยสมาคมฯ ณ พ.ศ. 2562 สมาคมฯ อนุโลมให้ใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยที่ไม่ต้องทำใหม่

– นักกีฬาที่นอกเหนือจากข้อความข้างต้น และนักกีฬาที่ไม่มีใบอนุญาตขับ แข่ง จะต้องยื่นคำร้องทำใบอนุญาตขับแข่งใหม่ ณ กองอำนวยการการ แข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 (สนามเก็บคะแนน)

โดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ขอทำใบอนุญาตฯ (ระบุกรุ๊ปเลือด)

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น/หมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

** ค่าธรรมเนียมทำใบอนุญาตขับแข่ง 300 บาท **