เกี่ยวกับสมาคม

กีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

OUR VISION

กีฬาเรือเร็วของประเทศไทย เป็นองค์กรกีฬาเป็นเลิศเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาสู่ระดับโลก สร้างความสุขให้กับมวลชนผ่านกีฬา และยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

OUR MISSION
.01

กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาเป็นเลิศ และส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น

.02

พัฒนาประชากรกีฬาให้มีคุณภาพ ขยายฐานนักกีฬา บุคลากรกีฬา ให้มีศักยภาพ และประสบความสำเร็จในกีฬาเป็นเลิศในระดับอาเซียน

.03

การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานระดับสากล ควบคุมกำกับและพัฒนาการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชาติ

.04

พัฒนาการบริหารจัดการสมาคม สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการกีฬา การแข่งขันกีฬา ให้มีมาตรฐานสากล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากีฬาเรือเร็วของประเทศ

เป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์

ULTIMATE GOAL
.01

การกำหนดนโยบายและทิศทางในการแข่งขันสร้าง กฎ-กติกา หลักและสนับสนุนการนำไปใช้กับกีฬาเรือเร็วของประเทศ

.02

การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา ให้มีความเป็นเลิศในระดับเอเชีย และสามารถเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนากีฬาความเร็วทางน้ำที่โดดเด่น

.03

การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา ให้มีความเป็นเลิศในระดับเอเชีย และสามารถเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนากีฬาความเร็วทางน้ำที่โดดเด่น

.04

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมฯ ให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมกีฬาเรือเร็วของประเทศมุ่งสู่ตลาดโลก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

STRATEGIC OBJECTIVE​
.01

กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารสมาคมฯ อย่างเป็นระบบ

.02

สร้างกฎกติกาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและนำไปใช้กับกีฬาเรือเร็วของประเทศไทย

.03

การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา ให้มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ

.04

เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาการแข่งขันกีฬาเรือเร็วที่โดดเด่น

.05

จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสุขแก่มวลชน

.06

สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาในการปฏิบัติหน้าที่ในนามประเทศไทย

.07

เชื่อมโยงการแข่งขันกับอุตสาหกรรมกีฬาเรือเร็วให้เป็นศูนย์กลางของพัฒนาการผลิตอุปกรณ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

.08

ยกระดับสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรกีฬาที่มีระบบพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมฯ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ