คณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

 1. พลโทองอาจ ชวาลวิวัวฒน์ นายกสมาคมฯ
 2. พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง อุปนายกสมาคม คนที่ 1/ปฎิคม
 3. พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา อุปนายกสมาคม คนที่ 2
 4. นาย นิวัฒน์ ยะพานิช อุปนายกสมาคม คนที่ 3
 5. นาง อุไรรัตน์ เนาถาวร อุปนายกสมาคม คนที่ 4
 6. นาย สิริพงษ์ ผดุงเจริญ เลาขาธิการสมาคม ฯ
 7. พ.ต.อ. ชัย สงวนสิน นายทะเบียน
 8. นาง จินตนา ผดุงเจริญ เหรัญญิก
 9. นาย ก้องเกียรติ พุทธิรังสิมาภรณ์ ประชาสัมพันธ์
 10. นาย นิติพงศ์ บุญส่ง ฝ่ายกฎหมาย
 11. นายสินชัย ผดุงเจริญ กรรมการ
 12. นายสุชาติ ขุนเจ๋ง กรรมการ
 13. นายชาลี จิตรประสงค์ กรรมการ
 14. นายโอปอล์ จิตรประสงค์ กรรมการ