สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจัด โครงการจัดอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑,๒ และ ผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ด้านกฎ กติกา ข้อบังคับ รวมถึงหลักการฝึกสอน ของกีฬาเรือเร็ว ทั้งในการจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

ทั้งนี้สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่างการอบรม และได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมสมาคม

แจ้งกำหนดการ การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว ระดับ ๑,๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา https://drive.google.com/file/d/17SepFrEZn_KFqGeWCeyyWWCzmxwHOYi8/view?usp=sharing

ตามที่สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑, ๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ (ชายหาดจอมเทียน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้เลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปนั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้คลี่คลายลง ตามประกาศของรัฐบาล และประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เห็นชอบให้สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนาได้ ภายใต้แนวทางการดำเนินการที่กำหนด

ดังนั้นสมาคมฯ จึงมีมติให้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑, ๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรฯ อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี